WAT:

De MR heeft een adviserende en controlerende functie. Hierbij bewaakt en behartigt de MR de belangen van het team van De Vijfmaster en de ouders en/ofverzorgers.

Door een goede samenwerking met het team, de directie, de ouders/verzorgers en de ouderraad wordt een positieve bijdrage nagestreefd aan de besluitvorming binnen De Vijfmaster.

Daarnaast heeft de MR ook instemmingsrecht over besluiten, die genomen moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn: de ouderbijdrage, inzet van personeel en wijzigingen in het schoolplan.

WANNEER:

De MR vergadert 6 keer dit jaar.

Elke vergadering heeft een openbaar gedeelte (belangstellende ouders zijn hierbij van harte welkom) en een besloten gedeelte. Het openbaar gedeelte start altijd om 20.00 uur.

Indien u het van belang vindt, dat er over een bepaald onderwerp gesproken wordt binnen de MR, dan kunt u dit doorgeven aan een van de MR-leden, zodat uw onderwerp ingebracht kan worden in de eerstvolgende vergadering.

De notulen zijn voor iedereen beschikbaar en op deze site te vinden in de map documenten. Ook hangen ze op de prikborden binnen onze school.

WIE:

De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.

Oudergeleding:              Monique van den Berg ( voorzitter )

                                      Mirjam Kleinveld ( notuliste )

                                      Viona Boerefijn

                                      Jens Matthes

Personeelsgeleding:     Frans Westendorp ( secretaris )

                                     Simone Swartjes

                                     Maria van Summeren

 

Bezoek deze site met regelmaat om op de hoogte te blijven! 

In het menu kunt u kiezen voor de menu-items 'Documenten' en 'Links'.
Veel lees-en kijkplezier!